Projekt w ramach Działania 1.4 POIG 2007-2013

Realizujemy projekt w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Wzrost konkurencyjności firmy- diagnostyka genetyczna innowacyjnymi dedykowanymi słowiańskimi chipami mikromacierzowymi”.

Zakończenie projektu planowane jest na 31 grudnia 2014 r.
Koszt realizacji projektu: 6 758 400,00 zł
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Beneficjent projektu: GENESIS Polska Sp. z.o.o.
Kierownik projektu: Prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska  anna.latosbielenska@genesis.pl
Adres miejsca realizacji projektu: NZOZ Centrum Genetyki Medycznej GENESIS, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań

Projekt zakłada opracowanie oraz wprowadzenie na rynek polski i międzynarodowy innowacyjnych, kompleksowych testów genetycznych wybranych chorób o złożonym podłożu molekularnym. Testy zostaną oparte na technologii mikromacierzy i będą dedykowane specyficznie populacji polskiej, a w szerszym ujęciu- populacji słowiańskiej. Testy te w rewolucyjnym stopniu zmienią możliwości diagnostyki chorób genetycznych w Polsce (i w populacji polskiej/słowiańskiej), a przede wszystkim upowszechnią badanie, dając lekarzom specjalistom możliwości lepszej diagnostyki genetycznej u pacjentów i, co za tym idzie, lepszego doboru adekwatnej terapii, skuteczniejszej profilaktyki oraz właściwego poradnictwa genetycznego. Dedykowane mikromacierze, ze względu na ogromne możliwości technologiczne, umożliwiają badanie w kierunku setek mutacji i polimorfizmów przy pomocy jednego badania. Mikromacierze zostaną skonstruowane w ten sposób, że oprócz mutacji i polimorfizmów dopiero badanych, stworzą także możliwość badania mutacji i polimorfizmów o już udowodnionym znaczeniu klinicznym, stąd badanie pacjenta z zastosowaniem chipów mikromacierzowych będzie zawsze miało znaczenie diagnostyczne. W każdym przypadku pacjenci zostaną objęci poradnictwem genetycznym przez lekarzy specjalistów genetyki klinicznej.

Chcesz wiedzieć więcej na temat realizowanego przez nas projektu? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem infolinii projektu (tel. 0 601 277 252) lub wyślij swoje pytanie na adres m.badura@genesis.pl.

W ramach projektu realizujemy zakupy towarów i usług zgodnie z zasadami przejrzystości i konkurencyjności oraz zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W sekcji „Informacje o przetargach” będziemy publikować informacje o poszczególnych postępowaniach ofertowych.

LINKI:

Portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/index_pl.htm
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl
Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.warp.pl

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!