Formularz kontaktowy
Napisz do nas
Regulamin

Regulamin Korzystania z Serwisu E-Genesis

 • §1. Informacje ogólne.
  1. Właścicielem Serwisu e-GENESIS jest Centra Genetyki Medycznej Genesis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań, zwane dalej Właścicielem Serwisu.
  2. Regulamin określa zasady i stanowi podstawę funkcjonowania Serwisu e-GENESIS zwanego dalej Serwisem.
  3. Osoba dokonująca rejestracji oraz aktywacji konta w Serwisie - zwana dalej Użytkownikiem - obowiązkowo zapoznaje się z niniejszym Regulaminem podczas rejestracji bądź podczas pierwszego logowania do Serwisu. Rejestracja Użytkownika w Serwisie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
  4. Użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Właściciela Serwisu jego danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm) w celach handlowych, promocyjnych i marketingowych zarówno w zakresie usług i produktów własnych.
 • §2. Serwis e-GENESIS.
  1. Serwis umożliwia gromadzenie, przeglądanie, wyszukiwanie danych medycznych Użytkownika w ramach dostępnych funkcji:
   1. gromadzenie, przeglądanie i wyszukiwanie wyników badań przez CGM GENESIS
   2. gromadzenie, przeglądanie i wyszukiwanie kart informacyjnych z wizyt w Poradni Genetycznej CGM GENESIS
  2. Z Serwisu mogą korzystać wszyscy Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji i otrzymają unikalny Login oraz Hasło.
  3. Informacje o nowych funkcjach Serwisu zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez wiadomość w Serwisie. O oczekującej wiadomości Użytkownik zostaje poinformowany na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.
  4. Udostępniane w Serwisie dane medyczne Użytkowników nie stanowią dokumentacji medycznej w rozumieniu Ustawy o dzialności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 ( Dz. U. 2011 r., Nr 112, poz.654)
 • §3. Rejestracja Użytkownika w serwisie.
  1. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
  2. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać wymagane przez Właściciela Serwisu dane osobowe.
  3. Rejestracja Użytkownika w Serwisie podzielona jest na 3 etapy:
   1. Oświadczenie
   2. Użytkownik wypełnia Oświadczenie. Oświadczenie może został złożone przez Użytkownika osobiście w Rejestracji Poradni Genetycznej, wysłane mailem w formie skanu/zdjęca na adres e-genesis@genesis.pl, bądź listownie na adres CGM Genesis, ul. Grudzieniec 4, 60-601 Poznań. Użytkownik zobowiązany jest wypełnić wszystkie rubryki wskazane w Oświadczeniu jako obowiązkowe. Rejestracja nie zostanie ukończona pomyślnie jeżeli Użytkownik nie wypełni wszystkich obowiązkowych rubryk.
   3. Weryfikacja konta
   4. Na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Oświadczeniu zostaje wysłana wiadomość z linkiem weryfikacyjnym, za pomocą którego konto zostanie aktywowane.
   5. Pierwsze logowanie.
   6. Na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Oświadczeniu zostaje wysłana wiadomość z Loginem i Hasłem Startowym - konto będzie dostępne dopiero po pierwszym logowaniu do Serwisu
   7. Ustalenie Pytań Zabezpieczających
   8. Podczas pierwszego logowania do Serwisu Użytkownik tworzy Pytania Zabezpieczające w formie Pytania/Wskazówki, a następnie udziela na nie odpowiedzi. Użytkownik zobowiązany jest zapamiętać treść udzielonych na Pytania Zabezpieczające odpowiedzi.
  4. Podpisując Oświadczenie Użytkownik potwierdza autentyczność danych osobowych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • §4. Logowanie do serwisu e-GENESIS
  1. W celu zalogowania się w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest podać Login oraz Hasło otrzymane przez Użytkownika mailem po pomyślnej weryfikacji adresu e-mail
  2. Podczas pierwszego logowania do Serwisu - ze względów bezpieczeństwa - Użytkownik zobowiązany jest zmienić Hasło Startowe, wysłane do niego przez Właściciela Serwisu po wypełnieniu Oświadczenia.
  3. Zmiany Hasła Użytkownik może dokonać:
   1. on-line - po zalogowaniu do Serwisu;
   2. telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu 61 62 63 436 lub 601 305 306 - podczas rozmowy Użytkownik zostanie poproszony o odpowiedź na klika pytań oraz na Pytania Zabezpieczające w celu potwierdzenia jego tożsamości.
   3. podczas osobistej wizyty w Rejestracji Poradni Genetycznej.
  4. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Hasła powoduje blokadę konta Użytkownika na 15 minut. Każde udane zalogowanie się w Serwisie anuluje licznik wprowadzenia nieprawidłowego Hasła.
  5. Jeśli Użytkownik zapomni Hasło może wnioskować o jego udostępnienie:
   1. telefonicznie - dzwoniąc pod numer telefonu 61 848 40 38 lub 61 852 73 32 - podczas rozmowy Użytkownik zostanie poproszony o odpowiedź na klika pytań oraz na Pytania Zabezpieczające w celu potwierdzenia jego tożsamości.
   2. podczas osobistej wizyty w Rejestracji Poradni Genetycznej.
  6. Bezpieczeństwo podczas logowania oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych opisane są w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
 • §5. Odpowiedzialność i zastrzeżenia
  1. Właściciel Serwisu administruje Serwisem.
  2. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby wszystkie udostępnione funkcjonalności Serwisu działały w sposób ciągły, bez zakłóceń.
  3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub udoskonalenia.
  4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. skutki udostępnienia Loginu, Hasła lub odpowiedzi na Pytania Zabezpieczające osobom trzecim, niezależnie od tego czy osoby trzecie uzyskały dostęp do niniejszych informacji za zgodą Użytkownika czy też bez takiej zgody;
   2. szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu w sposób nieprawidłowy, niezgodnie z niniejszym Regulaminem;
   3. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel Serwisu przy zachowaniu należytej staranności nie był wstanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych;
   4. nagłe przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Właściciela Systemu.
 • §6. Polityka Prywatności / Polityka Bezpieczeństwa
  1. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby wszystkie dane Użytkowników były chronione przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
  2. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do przechowywania i udostępniania informacji powierzonych przez Użytkownika zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
  3. Zabrania się kopiowania / wykorzystywania informacji dostępnych w serwisie e-GENESIS bez zgody Właściciela Serwisu.
 • §7. Administrator Serwisu
  1. Ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników zapewnia Właściciel Serwisu.
  2. Ochrona danych osobowych Użytkowników zapewniona jest poprzez:
   1. System szyfrowania transmisji danych
   2. Login - otrzymywany przez Użytkownika po pomyślnej weryfikacji adresu e-mail
   3. Hasło - podawane przez Użytkownika podczas logowania do Serwisu;
   4. Pytania Zabezpieczające - w formie Pytania/Wskazówki, na które Użytkownik udziela odpowiedzi podczas zmiany hasła w Serwisie.
  3. Właściciel Serwisu realizuje politykę prywatności i bezpieczeństwa danych w Serwisie wykorzystując:
   1. logi systemowe zawierające informacje o datach, godzinach
   2. bezpieczną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS;
   3. szyfrowanie danych z użyciem protokołu SSL;
   4. zabezpieczenie dostępu do danych osobowych Użytkownika poprzez Hasło oraz Pytania Zabezpieczające;
   5. środki techniczne i organizacyjne odpowiednie w stosunku do zagrożeń oraz kategorii danych udostępnianych w Serwisie.
 • §8. Użytkownik
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w Serwisie oraz poprawiania ich za pośrednictwem administratora.
  2. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści niezwiązanych z celami Serwisu, w szczególności treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz treści o charakterze reklamowym.
  3. Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika, Hasło wybrane przez Użytkownika nie powinno być Hasłem tożsamym z Hasłem stosowanym w skrzynce e-mail Użytkownika oraz w innych serwisach, w których wymagane jest stosowanie hasła (np. forum internetowe, blog itp.).
  4. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że dostęp do jego konta ma osoba nieupoważniona, o zaistniałym problemie informuje Właściciela Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail na adres: e-genesis@genesis.pl
  5. Użytkownik może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania dotyczących go danych osobowych.
 • §9. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania Serwisu Użytkownik może zgłosić:.
   1. podczas osobistej wizyty w Rejestracji Poradni Genetycznej
   2. wysyłając reklamację pocztą na adres: CGM GENESIS, ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań
   3. wysyłając reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: e-genesis@genesis.pl
  2. Właściciel Serwisu zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją uwzględnić lub informując o braku podstaw do uwzględnienia reklamacji wraz z uzasadnieniem odmownego stanowiska. Odpowiedź na reklamację Właściciel Serwisu przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną, na wskazany w Oświadczeniu adres e-mail.
  3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy/ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z Serwisu. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik musi posiadać sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz przeglądarki internetowej.
 • §10. Blokada konta w Serwisie e-GENESIS
  1. Konto Użytkownika może zostać zablokowane:
   1. przez Użytkownika podczas osobistej wizyty w Rejestracji Poradni Genetycznej
   2. automatycznie, po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego Hasła – konto zostanie odblokowane po 15 minutach
  2. Blokada konta Użytkownika ma zapewnić ochronę danych osobowych Użytkownika przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 • §11. Zmiany Regulaminu
  1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem www.genesis.pl/regulamin.
  2. Informacje o zmianie Regulaminu zostaną przekazane Użytkownikowi poprzez wiadomość w Serwisie. O oczekującej wiadomości Użytkownik zostaje poinformowany na adres e-mail wskazany w Oświadczeniu.
  3. Zmieniona wersja Regulaminu obowiązuje od momentu jego opublikowania w Serwisie.

 

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!