Informacja o administratorze danych osobowych
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podawanych w celu wykonania badań diagnostycznych jest:
  Centra Genetyki Medycznej GENESIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań (KRS nr 0000169935).

 2. Centra Genetyki Medycznej GENESIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołała Panią Joannę Szczepińską jako Administratora Bezpieczeństwa Informacji, a od 25 maja 2018r. - Inspektora Ochrony Danych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych w podmiocie, w którym został wyznaczony. W celu kontaktu Spółka udostępniła formularz kontaktowy: https://genesis.pl/rodo/dane-osobowe/
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z art. 25. ust. 1. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej
  takich danych, jak:
  • nazwisko i imię (imiona),
  • data urodzenia,
  • oznaczenie płci,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają
   nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego
   wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania
  • numer telefonu, adres e-mail

 4. Podanie danych kontaktowych jest niezbędne do przesłania kodu zlecenia umożliwiającego odczyt wyników badań genetycznych w wersji online i jest uzależnione od wyrażonej zgody na wykorzystanie danych takich, jak:
  a) numer telefonu, adres e-mail
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przyjęcia przez CGM GENESIS Sp. z o.o. zamówienia na realizację poradnictwa genetycznego, badań diagnostycznych i innego świadczenia zdrowotnego.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania badań, przesyłania kodu zlecenia do odczytu wyniku badania genetycznego na wskazany nr telefonu komórkowego/adres e-mail, przesłania w wersji online wyniku badania genetycznego oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; tj. przez 20 lat, a w przypadku dzieci do ukończenia 2 r.ż. przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również m.in. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych i Rozpozrządzenia Parlamentu Europejskiegi i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!