Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.genesis.pl Niniejsza Polityka prywatności zawiera informację dotyczące warunków korzystania z strony www.genesis.pl, zwanej dalej Serwisem.

 

 § 2 Definicje

1. Serwis – strona www.genesis.pl oraz jej subdomeny.

2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.

3. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio  lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
4. Właściciel Serwisu/Administrator Danych Osobowych – oznacza Diagnostyka GENESIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a, wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000169935, NIP 7781356527, REGON 631002980, kapitał zakładowy 2.158.500,00 zł.

5. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią̨ dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są̨ w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są̨ do korzystania Serwisu.

6. Logi Serwera – Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Podmiotem odpowiedzialnym i mającym dostęp do logów serwera jest firma Home.pl w której utrzymywana jest strona www.genesis.pl.

7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 § 3 Warunki korzystania

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności, obowiązującym prawem, dobrym obyczajem oraz celami utworzenia Serwisu, a
w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.

2.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu serwisu  wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.

 

§ 4 Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel odpowiada za treści zamieszczone w Serwisie.

2. Informacje zamieszczane przez właściciela Serwisu są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany treści Serwisu, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania.

3. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.

 

§ 5 Prawa autorskie

1. Zawartość Serwisu jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).

2. Żadna treść Serwisu  (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela Serwisu.

3. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną
w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 6 Wskazówki techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu,  odwiedzający Serwis powinien spełniać poniższe minimalne wymagania:

a)posiadać komputer połączony z siecią Internet;
b) posiadać przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę genesis.pl

 

§ 7 Usługi

W ramach strony www.genesis.pl właściciel świadczy następujące usługi:

 1. „Dostęp do Wyników On –line”,  zgodnie z Regulaminem https://diag.pl/pacjent/regulamin-od-dnia-19-03-2020r/
 2. Dostęp do Wyników E – Genesis”, zgodnie z Regulaminem https://www.genesis.pl/e-wynik/regulamin§ 8 Ochrona prywatności

I Informacje ogólne:

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych w rozumieniu RODO jest Właściciel Serwisu.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
  b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób nie-zgodny z tymi celami;
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować przy użyciu formularza: https://www.genesis.pl/rodo/dane-osobowe/
 5. Właściciel serwisu zbiera dane osobowe Użytkowników:
  a) w ramach świadczeń wskazanych w § 7 powyżej, na zasadach określonych w regulaminie wskazanym w § 7 pkt.2,
  b) za pośrednictwem formularzy kontaktowych (dalej: formularz kontaktowy)c) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej Serwis (pliki cookies) umożliwiające identyfikacje przeglądarki lub urządzenia osoby odwiedzającej  Serwis  z jakich informacji Użytkownik korzysta oraz Logi serwera.
 6. Dane osobowe Użytkowników:
  - są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytanie
  - są wymagane do przesłania odpowiedzi i będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie będą usuwane;
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane przez Właściciela Serwisu dla celów statystycznych oraz archiwizacyjnych.
 8. Pliki cookies będą przechowywane do czasu zmiany ustawień zgodnie pkt II ust 4.
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu a także wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych, jeśli uznasz, że przetwarzanie jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Administrator realizuje obowiązek informacyjny zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności wskazanymi w § 8 pkt.III lub przez umieszczenie informacji przy Formularzu kontaktowym.
 12. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu skorzystania z Usług wskazanych w §7 lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu.

 II Informacja o plikach cookies

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze stron www Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej.
 5. W celu cofnięcia zgody na zbieranie cookies:– w przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
  - w przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.– w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
  - w przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookies”.
 6. Zmiana ustawień zgodnie z ust 3 i 4 oznacza brak zgody na zbieranie plików cookies, która nie dotyczy plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. W ramach działalności marketingowej i gromadzenia statystyk Administrator korzysta z usług zewnętrznych podmiotów. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych  przez zewnętrzne podmioty użytkownik  może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzi: https://policies.google.com/privacy?hl=plhttps://www.google.com/ads/preferences/,
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tej firmy, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

III Prawa osoby, której dane dotyczą.

 1. Uprzejmie informujemy, iż mają Państwo prawo do żądania od CGM Genesis jako administratora Państwa danych osobowych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nadal jest możliwe, o ile występuje co najmniej jedna, inna podstawa prawna przetwarzania.
 4. Szczególne omówienie zasad, na jakich może odbywać się przetwarzanie Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo w RODO: https://www.genesis.pl/rodo/informacja-o-administratorze-danych-osobowych/.
 5. W sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy w Państwa ocenie narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 IV Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  - czas nadejścia zapytania,
  - czas wysłania odpowiedzi,
  - informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  - adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  - informacje o przeglądarce użytkownika,
  - o Informacje o adresie IP.3.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres m.polczynska@genesis.pl.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, o każdej zmianie powiadomi Użytkowników na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Projekt i wdrożenie: symbioza.net.pl
Skontaktuj się z nami!